Algemene Voorwaarden | Studio Senta

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Studio Senta gevestigd aan de Hendrinaland 321, 2591 TH in Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84866039. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kun je naar onze website: www.studiosenta.nl.
 

Laatst gewijzigd op: 2 mei 2022
 

Artikel 1.Definities

 1. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Studio Senta haar Diensten en Producten aan Opdrachtgever levert, en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

 2. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.

 3. Dienst(en): diensten zoals beschreven in de Overeenkomst, waaronder onder andere maar niet uitsluitend wordt verstaan:

 • Foto Walk & Talk: wandelingen waarbij mentale coaching en fotografie wordt gecombineerd. Studio Senta neemt Opdrachtgever hierbij mee de natuur in om hier foto’s te maken, te praten en op die manier tot rust te komen.

 • Fotografie: het maken en bewerken van foto’s van onder andere producten, locaties en personen.

 • Video-editing: het bewerken van video’s.

  1. Producten: alle producten zoals beschreven in de Overeenkomst.

  2. Offerte: een schriftelijk aanbod van Studio Senta.

  3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die met Studio Senta een Overeenkomst heeft gesloten.

  4. Consument: de Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

  5. Zakelijke Klant: de Opdrachtgever die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

  6. Werknemer: De persoon die in dienst is van een van de Partijen, dan wel die op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende Partij.

  7. Oplevering: het uitvoeren van de overeengekomen Dienst of het bij Opdrachtgever aanleveren van de Producten, afhankelijk van de Overeenkomst. De voorwaarden voor Oplevering worden verderop in deze Algemene Voorwaarden behandeld.

  8. Partij(en): Studio Senta en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.

  9. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

  10. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een Partij en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.

Artikel 2.Toepasselijkheid en interpretatie

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Studio Senta, indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met Studio Senta heeft aanvaard.

 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.

 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Consument zich, in geval van tegenstrijdige voorwaarden, steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3.Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle Offertes en andere aanbiedingen van Studio Senta zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 30 dagen.

 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van Opdrachtgever van de offerte van Studio Senta of door het maken van een afspraak door Opdrachtgever via de online kalender voor het gekozen tijdslot en de bevestiging van deze afspraak per e-mail door Studio Senta. Indien Consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Studio Senta onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

 3. Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven. Het aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.

 4. Studio Senta zal in haar offerte aangeven welke Diensten worden aangeboden en welke bedragen de Opdrachtgever verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen Dienst/Product dan wel het gebruikelijke uurtarief of totaalprijs van Studio Senta.

Artikel 4.Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Studio Senta zal na de totstandkoming van de Overeenkomst de Overeenkomst uitvoeren op de dag die tussen Opdrachtgever en Studio Senta in de Overeenkomst is vastgelegd. Indien geen datum van nakoming is overeengekomen, zal gezamenlijk een datum bepaald worden waarop uitvoering aan de Overeenkomst gegeven zal worden. Door Studio Senta bekendgemaakte (lever)termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen.

 2. Studio Senta zal zich inspannen om de Diensten naar beste kunnen uit te voeren, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

 

 

 1. Consument heeft een wettelijk herroepingsrecht van 14 dagen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop Consument de Dienst heeft gekocht. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet Consument ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Consument kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (toegevoegd als bijlage onderaan deze Algemene Voorwaarden, maar is hiertoe niet verplicht. In het geval Consument gebruikt maakt van het herroepingsrecht, is Consument enkel gehouden te betalen voor het gedeelte van de Dienst dat is uitgevoerd tot het moment van ontbinding. Dit kunnen bijvoorbeeld kosten voor materialen of reiskosten zijn. Als Consument de overeenkomst herroept, ontvangt Consument alle betalingen die Consument tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Studio Senta op de hoogte is gesteld van de beslissing van Consument om de overeenkomst te herroepen, van Studio Senta terug. Studio Senta betaalt Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval worden er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht. Als het annuleren na 14 dagen plaatsvindt en niet minder dan 24 uur voor de afgesproken datum kan Consument kosteloos annuleren. Als het annuleren plaatsvindt binnen 24 uur voor de afgesproken datum wordt er 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.  

 2. Zakelijke Klant kan tot 24 uur voor de afgesproken datum en tijd voor de uitvoering van de Dienst kosteloos, tenzij Studio Senta al kosten heeft gemaakt ter voorbereiding van de uitvoering van Dienst, annuleren of een andere datum kiezen. Als het annuleren plaatsvindt binnen 24 uur voor de afgesproken datum wordt er 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.  

 3. Naast de (gedeeltelijke) restitutie zoals besproken in bovenstaande artikelen, heeft Opdrachtgever in het geval van de Foto Walk & Talk te allen tijde de mogelijkheid om een voucher te ontvangen voor het gehele bedrag zodat Opdrachtgever een nieuwe afspraak in kan plannen.

 4. Opdrachtgever erkent dat zij geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van het door Studio Senta te leveren Diensten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

 5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Studio Senta aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Studio Senta worden verstrekt.

 6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Studio Senta het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.

 7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor materialen, producten, locaties en zaken die ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst door of namens Opdrachtgever zijn voorgeschreven, of door een door Opdrachtgever aangewezen leverancier worden of zouden worden geleverd, alsmede voor de niet of niet tijdige levering daarvan.

Artikel 5.Duur en einde van de Overeenkomst

 1.  De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die noodzakelijk is ten behoeve van het leveren van de Diensten of Producten.

 2. Studio Senta mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen indien:

 • Zakelijke Klant failliet is verklaard;

 • Zakelijke Klant surseance van betaling is verleend;

 • De onderneming van Zakelijke Klant wordt ontbonden of geliquideerd.

  1. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens rechtsopvolgers.

Artikel 6.Prijs en betaling

 1. Opdrachtgever betaalt Studio Senta het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst. Alle door Studio Senta genoemde prijzen zijn in euro's. In sommige gevallen wordt een aanbetaling vereist. Het aan te betalen bedrag wordt opgenomen in de Overeenkomst.

 2. Alle door Studio Senta genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

 3. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 30 dagen.

 4. Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Studio Senta het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen. Consument heeft na deze aanpassing het recht om de Overeenkomst op te zeggen.

 5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door Studio Senta gewezen op de te late betaling. Na kennisgeving van de niet-tijdige betaling gunt Studio Senta Opdrachtgever een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

 6. Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.

 7. Studio Senta kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Studio Senta op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is Studio Senta gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 7.Verplichtingen indien de Opdrachtgever de locatie kiest

 1. Artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden is van toepassing indien de Diensten op een door de Opdrachtgever gekozen locatie worden geleverd.

 2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en gegevens die volgens hem nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Studio Senta worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. Hieronder wordt mede begrepen, maar is niet beperkt tot, het voldoen aan vergunningsaanvragen en andere wettelijke vereisten.

 3. Indien nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst zorgt Opdrachtgever tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en/of de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht. Opdrachtgever zorgt daarbij dat Studio Senta kosteloos gebruik kan maken van een geschikte bergruimte, eventueel benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water  en telecom.

 4. Opdrachtgever draagt zorg voor schone, veilige en gezonde werkomstandigheden en is verplicht Studio Senta en diens Werknemers tijdig te waarschuwen voor gevaarlijke situaties.

 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of belemmeren.

 6. Binnen de stad Den Haag worden geen reiskosten gerekend. Wanneer de locatie buiten Den Haag ligt worden er eventueel reis- en/of verblijfskosten in rekening gebracht. De omvang van deze vergoeding wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld en in de Overeenkomst opgenomen.

Artikel 8.Klachten

 1. Studio Senta zal een redelijk niveau van ondersteuning bieden aan Opdrachtgever en met betrekking tot vragen over de Dienst.

 2. Bij klachten over de door Studio Senta geleverde Diensten en/of Producten dient Opdrachtgever deze klachten kenbaar te maken aan Studio Senta binnen 7 dagen na levering van de Dienst, maar binnen 30 dagen na volledige afronding van de opdracht of het traject.

 3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de Opdrachtgever over de geleverde Diensten en/of Producten zal Studio Senta met Opdrachtgever in overleg treden over een voor beiden passende oplossing.

Artikel 9.Meerwerk

 1. Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever (bijvoorbeeld extra revisierondes), hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in overleg treden en Studio Senta zal een aanbod doen. Studio Senta zal het meerwerk pas uitvoeren na aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever.

 2. Indien er meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van Opdrachtgever dan wordt het meerwerk vergoed door Opdrachtgever. Studio Senta mag weigeren aan zo een verzoek te voldoen dan wel in onderhandeling treden.

 3. Opdrachtgever aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren bij de Oplevering van Diensten, ook indien er een tijdstip van Oplevering is overeengekomen. Opdrachtgever heeft voor die vertraging geen recht op schadevergoeding.

 4. Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voor Opdrachtgever.

 5. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Studio Senta zullen worden verrekend als zijnde meerwerk. Studio Senta stelt Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis. Consument heeft in dat geval de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 10.Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle foto’s, afbeeldingen, tekeningen, (bewerkte) video’s, (technische) omschrijvingen en adviezen welke Studio Senta verstrekt aan Opdrachtgever, berusten bij Studio Senta.

 2. De door Studio Senta geleverde Producten (waaronder de ter beschikking gestelde documenten uit artikel 11.1) mogen gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 3. Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Studio Senta, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.

Artikel 11.Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens aan op hun Werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

 2. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 12.Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Overeenkomst gelden behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Studio Senta.

 2. Studio Senta is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van de deelname aan een Foto Walk & Talk. De deelname valt volledig onder het eigen risico van Opdrachtgever.

 3. De totale aansprakelijkheid van Studio Senta voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Studio Senta, diens Werknemers of door Studio Senta ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de in de Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw), met een maximum van € 1.000,00.

 4. Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Studio Senta aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

 5. Aansprakelijkheid van Studio Senta jegens Opdrachtgever voor indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Studio Senta gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst, is uitgesloten.

 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen twee (2) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Studio Senta meldt.

 7. De aansprakelijkheid van Studio Senta met betrekking tot toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Studio Senta onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Studio Senta ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Studio Senta in staat is adequaat te reageren.

 8. Opdrachtgever vrijwaart Studio Senta voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.

 9. Studio Senta kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien Studio Senta in de nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht. Studio Senta is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.

 10. Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen van publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven, onbeschikbaarheid van Werknemers, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.

 11. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen blijven.

Artikel 13.Persoonsgegevens

 1. Alle begrippen die gedefinieerd zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”), hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.

 2. In het geval Studio Senta in opdracht van Zakelijke Klant personen fotografeert, verwerkt Studio Senta persoonsgegevens (te weten de beeltenis van de persoon op de foto en andere persoonsgegevens die daaruit af te leiden zijn) in opdracht van Zakelijke Klant. Zakelijke Klant stelt het doel en de middelen vast en is dan ook verwerkingsverantwoordelijke, Studio Senta is de verwerker.

 3. Partijen zullen zorgdragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval de AVG. Dit houdt ook in dat Studio Senta, zover redelijk en vereist, Zakelijke Klant zal ondersteunen bij het uitvoeren van haar verplichtingen en taken op grond van de AVG met betrekking tot het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (hierna: “DPIA”). Wanneer een betrokkene gebruik wenst te maken van een van diens rechten op grond van de AVG, zal Studio Senta dit verzoek direct doorsturen naar Zakelijke Klant. Eventuele kosten die hiermee gepaard gaan zijn voor rekening van Zakelijke Klant.

 4. Studio Senta zal Zakelijke Klant onverwijld informeren indien een instructie van Zakelijke Klant naar mening van Studio Senta in strijd is met de AVG.

 5. Zakelijke Klant geeft Studio Senta toestemming om derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar werkzaamheden. Het gaat dan in ieder geval om de diensten van ShootProof LLC. Studio Senta spant zich in om deze derde partijen dezelfde maatregelen nemen als overeengekomen in dit artikel van de Algemene Voorwaarden.  

 6. Studio Senta zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens teneinde deze te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens).

 7. Zakelijke Klant is zelf verantwoordelijk voor het melden van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (hierna: “datalek”). Om aan deze verplichting te kunnen voldoen zal Studio Senta Zakelijke Klant zonder onredelijke vertraging op de hoogte in het geval van een datalek. Dit informeren behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een datalek is geweest alsmede, voor zover bekend bij Studio Senta, de in artikel 33 lid 3 AVG bedoelde informatie. Indien Studio Senta niet over alle in dit artikel bedoelde informatie beschikt, zal zij voor zover dit mogelijk is deze alsnog zo spoedig mogelijk verzamelen en ter beschikking stellen aan Zakelijke Klant.

 8. Zakelijke Klant heeft het recht om eenmaal per jaar een audit uit te laten voeren door een onafhankelijke deskundige derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van de verplichtingen van Studio Senta die voortvloeien uit dit artikel van de Algemene Voorwaarden. De kosten hiervoor, ook de redelijke kosten die Studio Senta maakt bij de audit, worden door Zakelijke Klant gedragen. Studio Senta zal aan deze audit meewerken en, zover dit mogelijk is, relevante gegevens ter beschikking stellen. Bevindingen van de audit zullen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door Partijen gezamenlijk.

Artikel 14.Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. Studio Senta behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

 2. Wijzigingen worden bekend gemaakt via www.studiosenta.nl, per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan Studio Senta kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

 3. Indien een Consument een wijziging niet wil accepteren, dient Consument dit binnen 30 dagen na bekendmaking mede te delen aan Studio Senta. Studio Senta kan dan de wijziging heroverwegen. Indien Studio Senta de wijziging niet intrekt, kan Consument tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigingen tegen deze datum.

 4. Indien de bedoelde wijziging(en) (toepassing van) de Diensten dan wel de positie van Zakelijke Klant aanzienlijk negatief beïnvloedt, kan Zakelijke Klant de Overeenkomst opzeggen, op voorwaarde dat de mededeling daartoe door Studio Senta is ontvangen vóór de datum waarop de wijziging ingaat.

 5. Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in het voordeel van Zakelijke Klant, kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Artikel 15.Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Studio Senta gevestigd is.

 3. In het geval dat het consumentenrecht van toepassing is, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Consument woonachtig is.

 4. Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 5. Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 6. Studio Senta is gerechtigd om haar rechten en plichten, die voortvloeien uit de Overeenkomst, over te dragen aan een derde partij die Studio Senta of de bedrijfsactiviteiten van Studio Senta overneemt.
   

Klik hier voor het model voor herroeping.